Convocatòria

Convocatòria

Convocatòria

Atès que es troba vacant/no ocupat el lloc de treball de secretaria de classe tercera subescala de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de NAVATA, i atès que no ha estat possible la seva provisió amb funcionari/a amb habilitació de caràcter nacional pels procediments dels articles 49, 50 i 51 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, (RD 128/2018) de conformitat amb l’article 53 de l’esmentada norma, que regula els nomenaments interins, es convoca un procés selectiu per a la provisió amb caràcter interí del lloc de treball de secretaria de classe tercera subescala de secretaria-intervenció de l’Ajuntament/Agrupació, d’acord amb les següents bases:

BASES_I_ANNEX_CONVOCATORIA_LLOC_SECRETARIA_INTERVENCIO_

annex_1_bases_model_instancia

Close