Decret d'admesos i exclosos de la convocatòria de la cobertura no definitiva...

Decret d'admesos i exclosos de la convocatòria de la cobertura no definitiva...

Decret d’admesos i exclosos de la convocatòria de la cobertura no definitiva…

Decret d'admesos i exclosos de la convocatòria de la cobertura no definitiva per mitjà de nomenament provisional i, en defecte, comissió de serveis i, en defecte, d’acumulació del lloc de treball, del lloc de treball vacant de Secretari/a-Interventor/a de la Plantilla Orgànica de Personal de l’Ajuntament de Navata de forma interina.

Close