Retribucions

DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

S'ha acordat la dedicació exclusiva de                         , Primera Tinent d’Alcalde a partir de l’                de  2015. Sou íntegre, anual :                  € en ..  mensualitats.

INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA:

Establir que amb efectes de                    de juny, data de la resolució d’alcaldia de delegacions als regidors s’estableixen les següent indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans municipals col·legiats dels regidors/es: Ple, Junta de Govern i Comissió de Treball:                     €.

Close