Pla de mobilitat

El present Pla de circulació té l’objectiu d’augmentar la seguretat viària i millorar el nivell, la qualitat i l’eficàcia delservei de les vies urbanes del municipi.

El Pla de circulació fixa l’atenció a la xarxa viària per al vehicle motoritzat privat, la qualcosa implica l’ordenació del trànsit (sentit de circulació dels carrers) i dels aparcaments,aspectes d’especial necessitat per Navata davant l’augment de població, iconseqüentment de vehicles, que s’està produint en els últims anys, i que encara pot anara més a curt termini.

En contrapartida, i per evitar que el cotxe esdevingui l’únic mitjà de transport utilitzat pelsdesplaçaments dins i fora del nucli urbà, cal vetllar per una visió global de la mobilitat quefomenti i doni prioritat a altres transports sostenibles com l’anar a peu, amb bicicleta oamb el transport públic col·lectiu.

Aquest principi s’estableix en la Llei 9/2003, de 13 dejuny, de mobilitat, que neix de la voluntat de promoure els valors de la seguretat i lasostenibilitat en la mobilitat (minimització del consum de recursos energètics, disminuciód’accidents, etc.).Per tal de concretar els objectius marcats per aquest context legislatiu català,s’estableixen instruments de planificació de la mobilitat a diferent escala.

Dins l’àmbitd’actuació local cal destacar el Pla de mobilitat urbana (PMU), que genèricament, és undocument que pretén analitzar i diagnosticar la mobilitat actual d’un municipi per tal decercar estratègies que permetin dissenyar una millor xarxa de transport col·lectiu,d’itineraris per a vianants i per a bicicletes, i de la circulació de vehicles privats.

Amb el present Pla de circulació, s’assenta doncs, la primera pedra del futur Pla demobilitat de Navata, i s’engega un procés d’estudi de la mobilitat municipal en què laparticipació ciutadana hi ha jugarà un paper clau i fonamental.

placirculaciocomplet

Close