Protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

L'Ajuntament de Navata compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i ha adoptat les mesures exigibles a fi de preservar la privacitat i la confidencialitat de les dades personals dels usuaris.

 

Política de privacitat

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'Ajuntament de Navata informa que les dades personals subministrades en els formularis del portal són recollides, incorporades i tractades en fitxers de la seva responsabilitat, amb la finalitat de donar resposta a les sol·licituds dels usuaris i gestionar els serveis i tràmits que requereixin, així com per fer-los arribar informació de les activitats i els serveis de la corporació.

L'Ajuntament de Navataa entén que, en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc web, els usuaris es consideren suficientment informats del tractament de les seves dades personals; és a dir, de les finalitats de la recollida d’aquestes i del tractament que se’n deriva, i pressuposa que hi donen el seu consentiment. De manera general, amb aquest acte, els usuaris autoritzen el l'Ajuntament de Navata a tractar les seves dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, a incorporar-les als seus fitxers o, si escau, a tractar-les per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació i gestió dels serveis, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

A fi que la informació que contenen els fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errors, l'Ajuntament de Navata demana als seus usuaris que li comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

L'Ajuntament de Navata ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat tant com es pugui i sempre segons l’estat de la tècnica.

Quan sigui exigible legalment, les comunicacions dels usuaris del web que continguin dades de caràcter personal s’han de fer mitjançant un sistema de comunicació d’entorn segur. Els usuaris poden verificar en qualsevol moment si es troben en un entorn segur comprovant l’existència d’un cadenat tancat, que apareix a la part inferior de la pantalla.

Es pot revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent mitjançant qualsevol de les opcions següents:

• Adreçant un escrit a l'Ajuntament de Navata (Plaça de la Vila 5, Navata – 17440)

• Enviant un correu electrònic a ajuntament@navata.org

> Dret d’accés: És el dret de l’interessat a sol·licitar i obtenir del responsable del fitxer informació de les seves dades personals sotmeses a tractament, sobre el seu origen i les comunicacions efectuades o que es pretenen fer.

> Dret de rectificació: És el dret a modificar les dades inexactes o incompletes.

> Dret de cancel·lació: És el dret a suprimir les dades personals quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat que va legitimar-ne la recollida i tractament.

> Dret d’oposició: És el dret de l’interessat a oposar-se al tractament de les dades de caràcter personal o al cessament del tractament en determinats supòsits.

 

Reclamació de la tutela de drets:

Davant de la denegació, en part o total, de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, o la desestimació de la vostra sol·licitud pel fet que no s’hagi atès dins el termini establert, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

L’APDCAT, per mitjà de la tramitació d’un procediment de tutela de drets, haurà de resoldre sobre la procedència o la improcedència de la denegació.

Podeu accedir-hi mitjançant l’enllaç següent: 

http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

Enllaços d’interès:

Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es/)

Close